F IRMY

DOTAČNÍ OBLASTI

VÝVOJ A VÝZKUM

Máte zájem na uplatňování nejnovějších výrobních postupů ve Vaší firmě, vývoji a výzkumu, jež Vás posunou dále před Vaší konkurencí?

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost můžete pro Vaši firmu získat dotaci v jednotlivých oblastech, které se zaměřují na využívání špičkových technologií, transformaci inovací do praxe a do konkurenčních výhod českých firem, produkci kvalitních výsledků výzkumu a mnoho dalších.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší firmě zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

POTENCIÁL
 • pro malé, střední a velké podniky

 • dotace 2 - 75 milionů Kč/ 150 milionů Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti

 • max. 50 % způsobilých výdajů

 • dotaci lze získat na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívajících v pořízení pozemků, budov a strojů/ zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

INOVACE
 • pro malé, střední a velké podniky

 • dotace 1 - 100 milonů Kč/ 200 milionů Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti

 • max. 45 % pro malý podniky, 35 % pro střední podnik a 25 % pro velký podnik

 • dotaci lze získat na:

 1. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

 2. zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby

 3. zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím změny v designu produktu nebo balení, zlepšení adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

​APLIKACE

 • pro podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí, individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí (žadatelem je vždy jeden subjekt z konsorcia)

 • dotace 1- 100 milionů Kč

 • max. 70 % způsobilých výdajů

 • dotace lze získat na realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

 • pro malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí; MSP jako příjemce dotace uzavírá s výzkumnou organizací smlouvu o partnerství

 • dotace 500 000 Kč až 3 500 000 Kč

 • max. míra podpory: 70 % způsobilých výdajů

 • v případě MSP bude dotace poskytována dotace pouze v režimu de minimis

 • dotace lze získat na:

 1. vytvoření partnerství mezi MPS a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; transfer znalostí probíhá za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku 

 2. projekt musí být zaměřen na následující aktivity a mít význam pro další rozvoj podniku:

  • zlepšení výrobních procesů, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

  • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

SPOLUPRÁCE - KLASTRY

 • pro malé a střední podniky

 • min. absolutní dotace pro jeden projekt je 500 000 Kč

 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity:

 • o    Kolektivní výzkum: 16 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 11 000 000 Kč pro rozvinuté klastry

  o   Sdílená infrastruktura: 15 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry

  o   Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace: 5 000 000 Kč pro excelentní klastry/      4 000 000 Kč pro rozvinuté     klastry/3 000 000 Kč pro nezralé klastry

 • max. míra podpory: pro aktivitu Kolektivní výzkum 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky; pro aktivity Sdílená infrastruktura, Internacionalizace klastru a Rozvoj klastrové organizace 50 % způsobilých výdajů

 • dotace lze získat na: 

 1. kolektivní výzkum – projekty řešené ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu, realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet

 2. sdílenou infrastrukturu – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

 3. internacionalizaci klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru apod.

 4. ozvoj klastrové organizace – aktivity podporující rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, apod.

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

E NERGETIKA

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho provozu či začít využívat obnovitelné zdroje energie?

Na tyto a podobné činnosti Vám může být poskytnuta dotace v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který se na snižování energetické náročnosti podniků, využívání obnovitelných zdrojů, využívání nízkouhlíkových technologií a podobné aktivity zaměřuje.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší firmě zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoliv dotazy.

ÚSPORY ENERGIE 
 • pro malé, střední a velké podniky

 • výše dotace 500 000 Kč až 250 000 000 Kč; maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350 000 Kč

 • max. výše podpory pro malý podnik 50 %, střední podnik 40 %, velký podnik 30 % způsobilých výdajů

 • dotace lze získat na: 

 1. modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

 2. zavádění a modernizace systémů měření a regulace

 3. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

 4. modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů

 5. snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru

 6. využití odpadní energie ve výrobních procesech

 7. snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

 8. instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

 9. instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chcete výrobu, která je šetrná k životnímu prostředí, snížit energetickou náročnost Vašeho provozu či omezit produkci odpadu?

Na tyto činnosti Vám může být poskytnuta dotace v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a operačního programu Životní prostředí. OPPIK se zaměřuje na oblasti týkající se využívání obnovitelných zdrojů energie, úspory energie či využívání nízkouhlíkových technologií. Program Životní prostředí se zabývá oblastmi ochrany a péče o krajinu a přírodu, efektivního nakládání s odpadem a mnoho dalších.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší firmě zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoliv dotazy.

ÚSPORY ENERGIE 
 • pro malé, střední a velké podniky

 • výše dotace 500 000 Kč až 250 000 000 Kč; maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350 000 Kč

 • max. výše podpory pro malý podnik 50 %, střední podnik 40 %, velký podnik 30 % způsobilých výdajů

 • dotace lze získat na: 

 1. modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

 2. zavádění a modernizace systémů měření a regulace

 3. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

 4. modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů

 5. snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru

 6. využití odpadní energie ve výrobních procesech

 7. snižování energetické náročnosti/ zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

 8. instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

 9. instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

BIODIVERZITA

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace maximálně 85 % způsobilých výdajů

 • podporované aktivity:

 1. Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů,

 2. Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba,

 3. Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledová- ní, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů),

 4. Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

EMISE

 • Pro Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • Dotace maximálně 85 % způsobilých výdajů, v případě výměny lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na SZTE s max. hranicí do 60 % způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

 1. Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečišťování nebo zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,

 2. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů, včetně těch emitujících těkavé organické látky,

 3. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat,

 4. Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení),

 5. Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace maximálně 85 % způsobilých výdajů (v případě resortních organizací až 100 %)

 • podporované aktivity:

 1. Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy

 2. Implementace soustavy Natura 2000 (sběr informací a podkladů, příprava plánů, vyznačení lokalit v terénu, geodetické zaměřování…)

 3. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (sběr informací a podkladů, příprava plánů, vyznačení lokalit v terénu, geodetické zaměřování, osvěta a informování veřejnosti…)

 4. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (péče o bezlesí, lesní společenstva, o dřeviny, vodní útvary, likvidace invazivních druhů, opatření k usměrňování návštěvníků…)

KRAJINA

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace v rozmezí 50 – 100 % celkových způsobilých výdajů dle druhu aktivity

 • podporované aktivity:

 1. Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

 2. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

 3. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

 4. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.

 5. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

VYUŽITÍ ODPADŮ

 • Pro aktivitu 3.2.1 veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty)

 • Pro aktivitu 3.2.2 bez omezení (podnikatelské subjekty)

 • Dotace max. 85 % způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

-      Aktivita 3.2.1:

o     Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)

-      Aktivita 3.2.2:

o     Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

 • Pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající

 • Dotace max. 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

 1. -      Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

 2. -      Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně – pouze projekty zaměřené na vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží

 3. -      Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

ZELEŇ A VODNÍ PLOCHY

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace max. 60 % celkových způsobilých výdajů

 • podporované aktivity:

 1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

 2. Studie systémů sídelní zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrétního opatření.

 3. Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch).

 4. Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

S TROJE

Chcete do Vaší firmy pořídit nové stroje či zařídit haly?

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Vám může být na tyto investice poskytnuta dotace. Operační program se v této oblasti zaměřuje na nákup strojů, zařízení či pořízení patentových licencí, dále na pořízení pozemků, budov, a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra a další.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší firmě zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

TECHNOLOGIE
 • pro podnikající fyzické a právnické osoby, splňující definici mikropodniku, jejichž podnikatelská historie k datu podání žádosti nepřekračuje 3 roky

 • dotace 100 000 Kč - 225 000 Kč (dle pravidla ,,de minimis")

 • max. 45 % pro všechny

 • dotace lze získat na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

 • celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 000 Kč bez/s DPH, pokud žadatel je/není plátcem DPH

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

SPOLUPRÁCE, MARKETING

Máte zájem o podporu marketingu Vaší firmy v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy? Chcete na trhu zlepšit podmínky pro podnikání, inovace či konkurenceschopnost?

Na tyto činnosti Vám může být poskytnuta v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dotace. Ten se v oblasti marketingu zaměřuje na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí těchto firem v souvislosti s podporou jejich marketingových aktivit. V oblasti spolupráce se program zabývá vytvářením příznivého podnikatelského prostředí díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší firmě zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

MARKETING
 • pro malé a střední podniky

 • dotace 200 000 Kč až 5 000 000 Kč

 • max. 50 % způsobilých výdajů pro všechny

 • počet účastí omezen na 5 veletrhů/výstav v jednom roce, maximálně 15 výstav za celý projekt

 • dotace lze získat na:

 1. usnadnění vstupu MPS na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účastí na zahraničních výstavách a veletrzích včetně služeb s tím spojených

 2. podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace: max. 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí

 3. podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů: max. 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

I CT A NEMOVITOSTI

Chcete získat pro Vaši firmu nová ICT řešení?

Na tyto činnosti Vám může být poskytnuta dotace v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Program se v této oblasti zaměřuje na podporu tvorby nových sofistikovaných ICT řešení, budování nových datových center a na zřizování center sdílených služeb.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší firmě zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
 • pro malé, střední a velké podniky

 • dotace 1 000 000 Kč až 200 000 000 Kč

 • max. výše podpory: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %, velký podnik 25 % způsobilých výdajů

 • dotace lze získat na: 

 1. tvorbu nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

 2. zřizování a provoz center sdílených služeb

 3. budování a modernizace datových center

 • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

NEMOVITOSTI

 • pro podnikatelský subjekt z kategorie MPS, jež zároveň vlastníkem a uživatelem nemovitosti a jeho činnosti jsou podporované v rámci programu

 • dotace 1 000 000 Kč až 200 000 000 Kč

 • max. výše podpory: malý podnik 45 % způsobilých výdajů, střední podnik 35 % způsobilých výdajů

 • dotace lze získat na: 

 1. modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury,

 2. rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské subjekty

 3. investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstaveb novostaveb

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Chcete pro své zaměstnance zajistit moderní školící středisko či podpořit jejich vzdělávání?

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Vám může být na tyto činnosti poskytnuta podpora v podobě dotace. Program je zaměřen na výstavbu či rekonstrukci školících center, jakož i na pořízení vybavení a jejich modernizaci. V rozsahu křížového financování může být poskytnuta podpora i na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů podniku.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší firmě zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

 • pro malé a střední podniky

 • dotace od 500 000 Kč až 5 000 000 Kč ( v režimu ,,de minimis")

 • max. výše podpory: 50 % způsobilých výdajů

 • v případě podpory infrastrukturního projektu na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout 50 % způsobilých výdajů u malých podniků, max. 100 tis. Kč; 50 % způsobilých výdajů u středních podniků, max. 200 tis. Kč

 • dotace lze získat na:

 1. výstavbu nového školicího centra či rekonstrukci stávajícího školicího centra

 2. pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky

 3. pořízení vzdělávacích programů

 • v rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušeného podniku

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Chcete do svého podnikání zapojit sociálně ohrožené skupiny jako matky s dětmi, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny a osoby z vyloučených lokalit?

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu můžete Váš sociální podnik podpořit z dotací. Lze zvolit jakoukoli oblast podnikání a podmínkou je, že cílová skupina musí tvořit min. 30 % zaměstnanců firmy.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší firmě zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.