N EZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAČNÍ OBLASTI

    ROZVOJ INFRASTRUKTURY

Chcete zvýšit kvalitu infrastruktury v rámci svých činností a tím navázat snadnější spolupráci se zahraničními organizacemi a partnery?

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřuje na zkvalitnění a zlepšení sdílení výzkumných infrastruktur ve výzkumném systému ČR, zapojení výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce či strategického řízení výzkumných organizací a politiky výzkumu na národní úrovni.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší organizaci zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   VÝVOJ A VÝZKUM

Máte zájem v oblasti Vašeho působení provádět kvalitní vývoj a výzkum?

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jež je zaměřen na kvalitní vývoj a výzkum v oblasti dosažení špičkové úrovně výzkumu v ČR v mezinárodním měřítku, rozvoj spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků či vytvoření prostředí pro kvalitní řízení výzkumu a zvýšení přínosů výzkumu pro společnost, Vám může být na tyto aktivity poskytnuta dotace.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší organizaci zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Máte zájem na kvalitě a ochraně životního prostředí? Chcete podporovat aktivity, které se na zvyšování a zlepšování kvality prostředí, ve kterém žijeme, podílejí?

Na všechny takové činnosti Vám může být poskytnuta dotace v rámci operačního programu Životní prostředí. Tento program se zabývá zvyšováním a zlepšováním kvality jak přírody a krajiny, tak obyvatelných sídel, dále je zaměřen na snižování množství odpadů, snižování ekologické zátěže a mnoho dalších.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší organizaci zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

BIODIVERZITA

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace maximálně 85 % způsobilých výdajů

 • podporované aktivity:

 1. Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

 2. Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

 3. Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledová- ní, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

 4. Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

EMISE

 • Pro Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • Dotace maximálně 85 % způsobilých výdajů, v případě výměny lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na SZTE s max. hranicí do 60 % způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

 1. Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečišťování nebo zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,

 2. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů, včetně těch emitujících těkavé organické látky

 3. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat

 4. Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)

 5. Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace maximálně 85 % způsobilých výdajů (v případě resortních organizací až 100 %)

 • podporované aktivity:

 1. Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy

 2. Implementace soustavy Natura 2000 (sběr informací a podkladů, příprava plánů, vyznačení lokalit v terénu, geodetické zaměřování…)

 3. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (sběr informací a podkladů, příprava plánů, vyznačení lokalit v terénu, geodetické zaměřování, osvěta a informování veřejnosti…)

 4. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (péče o bezlesí, lesní společenstva, o dřeviny, vodní útvary, likvidace invazivních druhů, opatření k usměrňování návštěvníků…)

KRAJINA

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace v rozmezí 50 – 100 % celkových způsobilých výdajů dle druhu aktivity

 • podporované aktivity:

 1. Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

 2. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

 3. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

 4. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.

 5. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

POVODŇOVÁ OCHRANA 

 • Pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající

 • Dotace max. 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

-      Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

-      Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně – pouze projekty zaměřené na vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží

-      Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

 • Pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)

 • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

1. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

ZNEČIŠTĚNÍ VOD

 • Pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti.

 • Dotace max. 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

1. Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod

2. Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

3. Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží

KVALITA VODY

 • Pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 • Dotace max. 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

1. Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě

2. Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

ZELEŇ A VODNÍ PLOCHY

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace max. 60 % celkových způsobilých výdajů

 • podporované aktivity:

 1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

 2. Studie systémů sídelní zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrétního opatření.

 3. Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

 4. Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

   VZDĚLÁVÁNÍ

Souvisí činnost Vaší organizace se vzděláváním a chcete Vaše aktivity podpořit či prohloubit?

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Vám k realizaci těchto aktivit může být poskytnuta dotace. Operační program je mimo jiné zaměřen na zlepšení kvality vzdělání, zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků či vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší organizaci zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   SOCIÁLNÍ PÉČE

Chcete do svého projektu zapojit sociálně ohrožené skupiny jako matky s dětmi, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny a osoby z vyloučených lokalit?

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu můžete Vaši organizaci či projekt podpořit z dotací. Lze zvolit jakoukoli oblast zaměření a podmínkou je, že cílová skupina musí tvořit min. 30% členů projektu.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší organizaci zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.