O BCE

DOTAČNÍ OBLASTI

   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zajímá Vás kvalita a ochrana životního prostředí ve Vaší obci či městě? Chcete získat podporu na její zlepšení?

Na tyto činnosti Vám může být poskytnuta dotace v rámci operačního programu Životní prostředí. Ten se zaměřuje na oblasti týkající se ochrany a využívání udržitelných zdrojů, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, snižování rizika povodní a zvyšování kvality vody, ochrany a péče o krajinu, snižování ekologické zátěže, efektivní nakládání s odpadem a mnoho dalších.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší obci zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.


OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020


BIODIVERZITA

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace maximálně 85 % způsobilých výdajů

 • podporované aktivity:

 1. Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

 2. Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

 3. Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledová- ní, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

 4. Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

EKOLOGIE

 • pro veřejné žadatele

 • dotace maximálně 85 % způsobilých výdajů

 • podporované aktivity:

 • Realizace průzkumných prací, analýz rizik

a) Realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit

b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo

 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou)

a) Jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod

b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek)

c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.

d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst

e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti

EMISE

 • Pro Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • Dotace maximálně 85 % způsobilých výdajů, v případě výměny lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na SZTE s max. hranicí do 60 % způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

 1. Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečišťování nebo zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,

 2. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů, včetně těch emitujících těkavé organické látky

 3. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat

 4. Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)

 5. Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace maximálně 85 % způsobilých výdajů (v případě resortních organizací až 100 %)

 • podporované aktivity:

 1. Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy

 2. Implementace soustavy Natura 2000 (sběr informací a podkladů, příprava plánů, vyznačení lokalit v terénu, geodetické zaměřování…)

 3. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (sběr informací a podkladů, příprava plánů, vyznačení lokalit v terénu, geodetické zaměřování, osvěta a informování veřejnosti…)

 4. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (péče o bezlesí, lesní společenstva, o dřeviny, vodní útvary, likvidace invazivních druhů, opatření k usměrňování návštěvníků…)

KRAJINA

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace v rozmezí 50 – 100 % celkových způsobilých výdajů dle druhu aktivity

 • podporované aktivity:

 1. Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

 2. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

 3. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

 4. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.

 5. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

VYUŽITÍ ODPADŮ

 • Pro aktivitu 3.2.1 veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty)

 • Pro aktivitu 3.2.2 bez omezení (podnikatelské subjekty)

 • Dotace max. 85 % způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

-      Aktivita 3.2.1:

o     Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)

-      Aktivita 3.2.2:

o     Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

POVODŇOVÁ OCHRANA 

 • Pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající

 • Dotace max. 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

-      Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

-      Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně – pouze projekty zaměřené na vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží

-      Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

 • Pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)

 • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

1. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

ZNEČIŠTĚNÍ VOD

 • Pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti.

 • Dotace max. 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

1. Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod

2. Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

3. Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží

KVALITA VODY

 • Pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 • Dotace max. 85 % celkových způsobilých výdajů

 • Podporované aktivity:

1. Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě

2. Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

ZELEŇ A VODNÍ PLOCHY

 • pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • dotace max. 60 % celkových způsobilých výdajů

 • podporované aktivity:

 1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

 2. Studie systémů sídelní zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrétního opatření.

 3. Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)

 4. Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.


   ÚSPORY ENERGIE

Chcete ve Vaší obci zvýšit energetické úspory a současně snížit energetickou náročnost veřejných budov?

V rámci operačního programu Životní prostředí, jež se mimo jiné zaměřuje na zvyšování energetických úspor, snižování energetické náročnosti obcí a měst, zvyšování způsobů ve využívání obnovitelných zdrojů energie, můžete na činnosti, podporující tyto cíle, získat dotaci.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší obci zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Chcete ve Vaší obci zvýšit kvalitu infrastruktury?

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Vám může být na podporu činností, zaměřujících se na zvýšení kvality a výstavbu infrastruktury, poskytnuta dotace. Operační program se zabývá projekty podporujícími opravy silnic, rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu a pro vzdělávání či integrovaný rozvoj obcí a měst.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší obci zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Máte zájem o evropské dotace v rámci projektů zaměřených na tuto oblast?

Program rozvoje venkova je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků. Za další cíle si klade zvyšovat zaměstnanost a zachovat její trvalou udržitelnost při zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově či podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší obci zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Máte ve Vaší obci zájem na poskytování kvalitních zdravotních služeb?

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, jenž se zabývá mimo jiné rozvojem služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvojem a vytvořením systému funkční a udržitelné péče, podporující sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich stavu a ztížené dostupnosti zdravotních služeb či zvýšením dostupnosti péče, Vám může být k zajištění těchto činností poskytnuta dotace. 

Tu můžete získat i prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost, jež je zaměřen na dostupnost vybraných druhů zdravotní péče především dlouhodobé a psychiatrické.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší obci zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.

   E-GOVERMENT

Máte zájem na zajištění kvalitní veřejné správy či zefektivnění činností veřejné správy ve Vaší obci?

Prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu či operačního programu Zaměstnanost Vám mohou být na zajištění těchto činností poskytnuty dotační prostředky. Operační program Zaměstnanost se zabývá zvýšením transparentnosti, efektivnosti a snížením administrativní zátěže ve veřejné správě.

Integrovaný operační program je pak mimo jiné zaměřen na rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí, zefektivnění výkonu veřejné správy prostřednictvím tvorby a využití strategických dokumentů či podporu pro propojení a sdílení informací a dat veřejné správy.

Máte-li o podporu těchto aktivit ve Vaší obci zájem a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a zodpovíme jakékoli dotazy.